MUHASEBE IV MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında yer alan;
• Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Ruhsat No” sütunu ile “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” alanına “Serbest Bölge ve Ruhsat No” sütunu,
• 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje Kodu” ile “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanına “İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu” sütunu,
• Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje No” sütunu, “Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Mükellef Bilgileri” alanına “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu,
• GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” tablosuna “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu eklendi.

MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi versiyonu BDP sisteminde 34 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah 1 sekmesinde bulunan “7326 SAYILI KANUNUN (6/2A) MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER” tablosu BDP’den kaldırıldı.
• Sonuç Hesapları sekmesinde “7326 Say.Kanun(6/2a) Maddesi Kap.İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV” ve “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” alanları BDP’den kaldırıldı.
• Ekler sekmesine “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim Tablosu” BDP eklendi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KDV1_34.xsd şema dosyası yüklendi.

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT ORANI LİSTELERİNDE 4/10’UN EKLENMESİ

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT ORANI LİSTELERİNDE 4/10’UN EKLENMESİ

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV(1) Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü, Vergi Bildirimi sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” alanında bulunan “Tevkifat Oranı” listelerinde 4/10 eklendi.

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) versiyonu BDP sisteminde 30 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah Bildirimi 1 sayfasında “6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler” satırı eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve indirimler alanındaki “Tür Kodu” listesine yeni sahalar eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında, “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Tabi Matrah” ve “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Oranı” alanındaki “KVK Geçici 4.” yazısı “KVK 32/6” olarak değişti.
• Ekler sayfası, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine “7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG” satırı ilave edildi. Programımızda Geçici Vergi Beyannamesi tanımı(kurum) ekranında “Sabit İşlem Kodları” alanına ve Döküm ekranında Ekler sekmesinde, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine ilave edildi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KGECICI_30.xsd şema dosyası yüklendi.

MUHASEBE IV “BİNEK OTOMOBİLLERİN KİRALANMASINDAN KAYNAKLANAN KKEG” SATIRININ İLAVESİ

MUHASEBE IV “BİNEK OTOMOBİLLERİN KİRALANMASINDAN KAYNAKLANAN KKEG” SATIRININ İLAVESİ

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Kurumlar Vergisi Beyanname Tanımı, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine “GVK 40.madde gereği binek otomobillerin kiralanmasından kaynaklanan KKEG ” satırı eklendi.

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

Gelir Geçici Vergi  Beyannamesindeki, Vergi Bildirimleri sekmesine, Hasılat Esaslı Kazanç ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah eklendi. Kurum Geçici Vergi  Beyannamesinde ise Matrah Bildirimleri sekmesine Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (GVK.113 madde) sahası eklendi.