ETA 8.23 Tüm Güncelleme Notları

Bu makale  ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 88 adet maddeyi kapsamaktadır.

BANKA
EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASIBanka modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı. Evrak numarası olarak, satırdaki evrak numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Banka Genel Parametreleri ekranına “Muhasebe Satır Evrak No” parametresi ilave edildi.
BORDRO
PUANTAJ KARTINA YAZILAN GÜN ÜZERİNDEN NETTEN BRÜTE YAPILMASIPersonel kartına, F8-Detay “Günlük Netten Brüte” seçeneği eklenerek puantaj kartına yazılan gün üzerinden netten brüte yapılması sağlandı. Bu seçenek ile netten brüte yapıldığında kartta yazılan net ücrete ve puantaj gününe göre brüt ücret bulunur ve personelin karttaki net ücreti alması sağlanır.

PERSONEL KARTI ÖĞRENİM DURUMUNDA DÜZENLEME

Bordro personel kartında, öğrenim durumu “4-Yüksek” seçeneği “Lisans” olarak değiştirildi. “7-Yüksek Lisans” seçeneği eklendi.

KİMLİK BİLDİRME BELGESİ(FORM2) İLAVESİ

Personel sicil kartı F4-Yazdır/Görüntüle kısmındaki bastırılacak belgelere “Kimlik Bildirme Belgesi(Form2)” eklendi. Varsayılan dizayn olarak bor_kimbilform2.edt, dizayn dosyası eklendi.

E-BİLDİRGE VE İŞÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRGESİ GÖNDERİMİNDE DÜZENLEME

E-bildirge ve işçi giriş çıkış bildirgesi gönderiminde ekrana gelen güvenlik anahtarı resmindeki rakamların otomatik olarak güvenlik kodu alanına yazılması sağlandı. Bunun için Bordro kullanıcı parametrelerine “Resim okuyucu Path” seçeneği eklendi. (Programın bulunduğu dizinin içerisine “EtaUtlCaptcha” dizini ve içerisindeki gerekli dosyalar eklenmeli ve “CaptchaSetup” dizini içerisinde işletim sistemine uygun program kurulmalıdır.)

AGİ HESAPLANMASINDA 3. ÇOCUK İÇİN DEĞİŞİKLİK

Bordro AGİ parametrelerine, 3. çocuk için AGİ yüzdesi eklenerek, hesaplamanın yapılması sağlandı.

BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

Bordro muhasebe entegrasyon sahalarına aşağıdaki sahalar eklendi. Entegrasyon yapılan ayda, işten çıkan işçiye ait hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatları değerleri, bu tanımlarda sahalar kullanılarak muhasebe fişine aktarılabilir.

Borç kısmına;

194 Kıdem tazminatı tutarı (toplam) [390]
195 Ödenecek kıdem tazminatı (net) [393]
196 İhbar tazminatı tutarı (toplam) [400]
197 Ödenecek ihbar tazminatı (net)

 

Alacak kısmına;

290 Kıdem tazminatı tutarı (toplam) [390]
291 Ödenecek kıdem tazminatı (net) [393]
292 Kıdem tazminatı damga vergisi [392]
293 İhbar tazminatı tutarı (toplam) [400]
294 Ödenecek ihbar tazminatı (net)
295 İhbar tazminatı gelir vergisi
296 İhbar tazminatı damga vergisi

 

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ MUHASEBEYE ENTEGRASYONU

Kıdem ve ihbar tazminatlarının muhasebeye entegre edilebilmesi amacı ile entegrasyon saha kodlarına kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili sahalar ilave edildi.

ÖDENEK VE KESİNTİ SAYISININ ARTTIRILMASI

Ödenek ve kesinti sayısı 20’den 50’ye çıkartıldı. Servis/Sabit/Tanımlar/Ücretler/Ödenek ve Kesinti tanımları kısmından 21- 50 arası yeni ödenek ve kesintiler tanımlanıp kullanılabilir. Özel tanımlı raporlarda 632. saha ve sonrası, özel tanımlı icmalde 641. saha ve sonrasından yeni ödenek ve kesintiler dökülebilir.

ÖZEL OKUL BORDROSUNDA ÖDENEKLERİN ÇOĞALTILMASI

Bordro parametrelerine “Özel Okul Bordrosu Ödenek Sayısı 0-ilk 4 ödenek, 1-ilk 10 ödenek” seçeneği eklenerek 10 ödeneğin de özel okul bordrosu olarak hesaplanabilmesi sağlandı.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI

Bordro parametrelerine, “Gelir Vergisi Gündelik Harcırah İstisnası Uygulanacak mı” parametresi, “Harcırah Ödenek No ve Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Gündelik Harcırah Tutarları” asgari azami ve günlük tutar eklendi. Belirtilen ödeneğe toplam harcırah tutarı yazılıp puantaj kartına eklenen “Gv. İstisna harcırah gün sayısı” değeri yazılırsa hesaplama yapılması sağlandı.

TİK RAPORLARI VE İŞE GİREN-İŞTEN ÇIKAN RAPORUNDA DÜZENLEME

XML dosyalarında; Meslek Kod bilgisini karttan alması ve işten çıkarma durumu 0 yerine boşluk olması sağlandı.

BORDRO PRİM BELGESİ PARAMETRELERİNDE SAYFA 2’DE DÜZENLEME

Bordro, Servis, Sabit Tanımlar, İşyeri Parametreleri, Prim Belgesi parametreleri Sayfa 2’de, SGK sayfasına otomatik girişi sağlayan tanımların yapıldığı bölümde, Kullanıcı Adı’nın yanındaki kutucuğun alanı 3 haneden 4 haneye çıkartıldı.

TÜM RAPORLARDA HIZLANDIRMA ÇALIŞMASI

Özel tanımlı icmal ve özel tanımlı raporlar başta olmak üzere tüm raporlar için hızlandırma çalışması yapıldı. Aylık devir işlemi de hızlandırıldı.

“ÇOCUK PARASI BRÜT ÜCRETE EKLENSİN Mİ “ SEÇENEĞİ İLAVESİ

Bordro parametrelerine “Çocuk Parası Brüt Ücrete Eklensin mi “ seçeneği eklendi. Seçenek işaretlenirse çocuk parası toplam brüt gelire ekleniyor.

ÇOCUK PARASINDA SGK MUAFİYETİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordro parametrelerine “Sgk toplam kaç çocuğa kadar muaf” seçeneği eklendi. Çocuk sayısı belirtilirse “bu sayıyı aşanlar muaf olarak kabul edilmiyor” seçeneği ilave edildi. Seçenek işaretlenirse çocuk parası toplam brüt gelire ekleniyor.

SENDİKA AİDATININ OTOMATİK HESAPLANMASI

Yeni eklenen Toplu Sendika Aidatı Kaydetme bölümü ile personel kartlarına veya belirlenen kesinti tanımına otomatik ve toplu olarak sendika aidatının hesaplanıp yazılması sağlandı. Hesaplama formülü, Parametreler / Sendika Kesintisi Parametreleri Sendika Aidatı Hesaplama Formülü bölümüne tanımlanır. Örneğin F31/30 (Bürüt ücret / 30) şeklinde.

MERSİS NO BİLGİSİNİN İLAVE EDİLMESİ

Şirket/İşyeri-Şube kartı muhtelif bilgiler sayfasına MERSİS numarası eklendi. Bordro modülünde ilgili raporların başlık kısmında çıkması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU İLAVESİ

Özel tanımlı icmalde kullanılmak üzere 2 adet hazır rapor şablonu eklendi. (BOR_RAP2_ICMAL1 ve BOR_RAP2_ICMAL2). Bu raporlar ile icmal dökümü alınırken, personeller bitişik ya da araları çizgi ile ayrım yapılarak döküm alınabilir.

CARİ
71-STOK BİRİM İLAVESİCari, raporlar, hareket raporları, stoklu ekstreye “71-STOK BİRİM” eklendi.

FARKLI EVRAK NUMARALARININ KAYIT İŞLEMİ

Cari Genel Parametreleri ekranındaki “Muhasebe Satır Evrak No” parametresi “2-Cari Hareket Evrak No” olarak seçili olduğu durumlarda, satırlarda farklı evrak numaraları varsa kayıt işlemi esnasında ekrana onay mesajı gelmesi ve bu mesaja EVET denilmesi durumunda kayıt işlemine devam edilebilmesi sağlandı.

KUR FARKI FİŞİ VE VADE FARKI FİŞİ OLUŞTURMA EKRANLARINDA E-DEFTER KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE BELGE TÜRÜ SAHASI EKLENMESİ

Cari modülü içerisindeki kur farkı fişi ve vade farkı fişi oluşturma ekranlarında e-defter kontrollerine göre muhasebe bağlantısının yapılması sağlandı. Cari fişleri oluşturulurken hareket satırlarına evrak numarası verilmeyip, muhasebe fişlerine cari fiş evrak numarasının aktarıldı. Ayrıca ilgili ekranlara oluşacak muhasebe fişlerine aktarılmak üzere Belge Türü sahası eklendi.

BELGE TÜRÜ VE ÖDEME ŞEKLİ SAHALARININ ESKİ MUHASEBE FİŞİNDEN BULUNMASI

Kaynak programı cari modülü olan eski fişler kayıt edilirken, satırlardaki evrak numaraları boş ise, belge türü ve ödeme şekli sahalarının eski muhasebe fişinden bulunması ve aynı bilgilerin tekrar kullanılabilmesi sağlandı.

EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Cari modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı. Evrak numarası olarak, satırdaki evrak numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Cari Genel Parametreleri ekranına “Muhasebe Satır Evrak No” parametresi ilave edildi.

MUTABAKAT MEKTUBU VE EKSTRE RAPORLARININ CARİ KARTLARA E-MAİL GÖNDERİLEBİLMESİ

Cari/Raporlar/Yazışma/Mutabakat mektubu ekstresi eklendi. Her bir cari hesap bazında, cari ekstresi şeklinde pdf dosyası hazırlanarak, oluşturulan dosyaların mail ile gönderilmesi işleminin yapılması sağlandı.

Öncelikle kriterler belirlenip listele tuşuna basılarak cari bazında pdf dosyaları oluşturulur. Bu işlemden sonra, Liste sayfasında cari kodu, ünvanı, e-mail adresi ve oluşturulan pdf dosyası bilgileri liste halinde gösterilir. E-mail adresleri burada tekrar düzenlenebilir. Oluşan pdf dosyaları ise grid üzerindeki butona basılarak görüntülenebilir. Bu işlemlerden sonra onay işareti verilen dosyalar gönder tuşuna basılarak e-mail gönderme programı üzerinden mail adreslerine toplu olarak gönderilebilir.

F3-> Dizayn seçeneği ile oluşturulacak pdf dosyası dizaynı düzenlenebilir.

“Sadece Kartları Bas” seçeneği işaretlenirse cari kart bilgileri hareket detayları olmadan pdf dosyasında oluşturulacaktır. (Mutabakat mektubu gibi)

Dosya dizininde belirtilen yer pdf uzantılı dosyaların oluşacağı dizini belirtir. Şirket, dönem ve mutabakat tarihine göre ayrı dizin oluşturulur.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

ÇEK/SENET
EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASIÇek/Senet modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı. Evrak numarası olarak, portföy numarası, çek numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Çek/Senet Genel Parametreleri ekranına “Çek Muhasebe Satır Evrak No” , “Senet Muhasebe Satır Evrak No”ve parametresi ilave edildi.
E-DEFTER
  • Berat dosyalarının (GIB) Gelir İdaresi Başkanlığına on-line olarak gönderilmesi ve onaylanmış beratların geri alınması sağlandı. Online işleminin yapılabilmesi için, e-defter genel parametreler ekranına On-line berat aktarımı parametresi ilave edildi.
  • Defterlerin entegratör sunucusuna gönderilerek saklanması sağlandı. Saklama işleminin yapılabilmesi için, E-Defter Entegratör takibi opsiyonu olmalı ve e-defter genel parametreler ekranında Entegratör bilgileri tanımlı olmalıdır.
  • Defterlerin mühürleme işleminin 32bit veya 64bit olarak yapılması sağlandı. Böylelikle mühürleme işleminin daha hızlı ve daha büyük dosya boyları için yapılması sağlandı.
  • Defterlerin browser ile görüntülenmesine ilave olarak kullanıcı parametrelerine, Eta .Net Browser seçeneği ilave edildi. Böylelikle 32bit veya 64Bit işletim sistemine göre 65 MB ve üzeri dosyaların görüntülenmesi sağlandı.
  • Defterler GİB tarafından onaylanmış ise, Muhasebe modülü servis işlemlerinin (Hesap nakli, Toplu belge türü değişikliği,Yevmiye madde numaralama vb.) yapılmaması sağlandı.
  • Defter oluşturma işlemi öncesinde, çalışan muhasebe hesaplarının sistemde kayıtlı olup olmadığı ve ara hesap çalışma kontrollerinin yapılması sağlandı. E-defter kontrol raporlarına, Hesap planı kontrol raporu ilave edildi.
  • Yevmiye madde sıralama ekranında, Borç/Alacak kalemleri sıralama seçenekleri (0:Yok, 1:B/A, 2:B/A+Hesap no) ilave edildi. Sıralama işleminin daha hızlı şekilde çalışması sağlandı.
  • Defter oluşturulması işlemlerinin daha hızlı yapılması, büyük datalarda dosyaların orantısal olarak parçalanması, Utf-8 standartlarına göre (€-euro, £-pound, vb.) karakterlerin kullanılabilmesi sağlandı.
  • Defterlerin Yedeklenmesi için, yedeklenecek dosya türlerinin e-defter genel parametresinde tanımlanması sağlandı. E-Defter servis/dosya işlemleri menüsüne, Defterleri yedekleme ekranı ilave edildi. Aylık devir işlemi yapılırken, genel parametrede seçili olan dosya türlerinin yedeklenmesi sağlandı.

ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASI

E-Defter / E-Fatura genel parametrelerindeki zaman damgası bilgilerinin, xmlsignature-config.xml dosyasından güncelleme işleminde UTF dönüşüm işlemi yapılması sağlandı. Böylece, Türkçe karakterler olduğunda defter imzalama işleminde hata oluşmaması sağlandı.

KURUM ÜNVANI SAHASININ ARTTIRILMASI

E-Defter İşletme/Muhasebeci parametrelerinde bulunan kurum ünvanı sahasında karakter sayısı arttırıldı.

İŞLETME/MUHASEBECI PARAMETRELERINDE DÜZENLEME

E-Defter İşletme/Muhasebeci parametrelerinde bulunan muhasebeci bilgilerindeki sözleşme bilgilerinin belli formatta olması sağlandı. Eğer muhasebeci firma bünyesinde ise – (tire) işareti konması ve boş olmaması sağlandı.

E-DEFTER AYLIK DEVİR SIRASINDA UYARI VERİLMESİ

E-defter aylık devir sırasında şirket genel parametrelerden önceki veya sonraki bir aya devir yapılmak istenirse uyarı vermesi sağlandı.

PARA BİRİMİ KODU SAHASI İLAVESİ

E-Defter genel parametrelerine para birimi sahası eklendi. Bu saha boş ile küçük harfle “try” olarak kabul edilir.

E-DEFTER – E-FATURA
ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASIE-Defter / E-Fatura genel parametrelerindeki zaman damgası bilgilerinin, xmlsignature-config.xml dosyasından güncelleme işleminde UTF dönüşüm işlemi yapılması sağlandı. Böylece, Türkçe karakterler olduğunda defter imzalama işleminde hata oluşmaması sağlandı.
E-FATURA
ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASIE-Defter / E-Fatura genel parametrelerindeki zaman damgası bilgilerinin, xmlsignature-config.xml dosyasından güncelleme işleminde UTF dönüşüm işlemi yapılması sağlandı. Böylece, Türkçe karakterler olduğunda defter imzalama işleminde hata oluşmaması sağlandı.

E-FATURA ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI MODÜL OPSİYONU İLAVESİ

E-Fatura program modülünde E-Arşiv Fatura işlemlerinin yapılabilmesi için E-Fatura Elektronik Arşiv Uygulaması modül opsiyonu ilave edildi.

ON-LINE E-FATURA VE ON-LINE E-ARŞİV PARAMETRELERİNİN İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “On-Line E-Fatura” ve “On-Line E-Arşiv” parametreleri eklendi. Bu parametrelerin “EVET” veya “SOR” olması durumunda; fatura modülü içerisinden E-Fatura veya E-Arşiv Faturası kayıt işlemi yapılırken, ilgili XML dosyasının otomatik olarak hazırlanması ve entegratör sunucusuna gönderilmesi sağlandı. Henüz raporlanmamış E-Arşiv Faturalarının tekrar kayıt (düzeltme) ve iptal işlemlerinde de entegratör sunucusunda düzeltme veya iptal işlemlerinin yapılması sağlandı. Not: İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv Faturaları için de On-Line gönderim yapılması ayrıca sağlandı.

FARKLI SAHA İSİMLERİNİN KULLANILMIŞ OLDUĞU E-FATURALARIN GERİ YÜKLEME İŞLEMİ

E-Fatura xml dosyalarının içerisindeki saha isimleri “cac:” ve “cbc:” standart ifadeleri ile başlamayıp “ns1:”, “ns2:”, “ns3:”, “ns4:” gibi farklı isimlerle hazırlanmış e-Fatura dosyalarının da onaylama ve geri yükleme işleminin yapılabilmesi sağlandı.

E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULABİLMESİ

Muhasebe II modülünün içerisine E-Fatura İşlemleri menüsü eklenerek, e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.

E-FATURA VE E-ARŞİV İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER;

• E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “E-Arşiv Bilgileri” sayfası eklendi. Elektronik Fatura kapsamında fatura düzenleyen firmaların E-Arşiv uygulaması için bu sayfadaki “E-Arşiv Uygula” ana parametresi işaretlenmeli ve diğer parametreler belirtilmelidir.

• Fatura fiş ekranında “Elektronik Fatura” grubu içerisine Belge Tipi, Gönderi Şekli, Gönderilecek E-Posta Adresi alanları eklendi. Bu seçenekler ile faturanın Normal, E-Fatura veya E-Arşiv Faturası olarak düzenlenebilmesi sağlandı.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel sayfasına fatura bazında şema kullanılabilmesi için e-Fatura Şema ve e-Arşiv Şema dizayn dosya adları seçimi eklendi. Bu bölümde seçilecek dizaynlar Fatura, Servis / Sabit Tanımlar / Dizayn Dosya Adları / E-Fatura Şema Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanır.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına F3-Sorgulama butonu eklendi. Bu buton yardımı ile entegratör sunucusuna gönderilmiş elektronik faturaların durum bilgilerinin sorgulanması sağlandı.

• E-Arşiv faturaları için Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına E-Arşiv sekmesi ilave edildi.

• E-Fatura modülü / E-Fatura Oluşturma bölümünde e-Fatura şema ve e-Arşiv şemaların ayrı ayrı seçilebilmesi sağlandı. Ayrıca Faturada Tanımlı Şemayı Kullan parametresi ile fatura bazında tanımlanan şemanın kullanılması sağlanır.

• E-Fatura modülü / Arşive Taşınan Faturalar bölümünde e-Arşiv Faturalarının listelenebilmesi sağlandı. Gönderilen E-Arşiv Faturaları bölümü eklendi.

• E-Fatura modülü / Raporlar bölümündeki E-Fatura Listesi ve E-Fatura Durum Listesi raporlarının listeleme kriterlerine Yanıt Durumu parametreleri eklenerek belge yanıtına göre liste alınabilmesi sağlandı. Bu raporların saha boylarına belge yanıtı ile ilgili alanlar ilave edildi.

• E-Fatura modülü / Servis / Dosya İşlemleri bölümüne E-Arşiv Dönüştürme bölümü eklendi. Bu menü ile transfer edilen faturalar e-Arşiv Faturasına dönüştürülebilir.

• e-Arşiv faturalarında kullanılmak üzere dizayn şablon dosyaları ilave edildi.

• Özel Entegratör sunucusu ile bağlantı fonksiyonları güncellendi. EtaUtlEFatService.DLL program dosyası güncellenmelidir.

FATURA
“STOK KARTINDAKİ BARKODU FİŞE TAŞI” SEÇENEĞİ İLAVESİFatura genel parametrelerine “Stok Kartındaki Barkodu Fişe Taşı” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse faturada stok kartı seçildiğinde stok kartında tanımlı olan ilk barkod kodu fişe taşınıyor.
FATURA, İRSALİYE, SİPARİŞ, SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ
FİŞLERDE STOK VE CARİ KART RESİMLERİNİN GÖSTERİMİFatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü fiş ekranlarında cari ve stok kartlarında tanımlanan resimlerin görülmesi sağlandı. Bu özellik için fatura kullanıcı parametrelerinde Cari Kart Resim Görüntüle ve Stok Kart Resim Görüntüle parametreleri işaretlenmelidir.
GENEL
“DEFAULT BİLGİLERİN GETİRİLEBİLMESİSistem programı içerisindeki Belge Fiş Tip Tanımları ve Belge İşlem Tip Tanımları ekranlarına eklenen F3->İlk Değer butonu ile default bilgilerin getirilebilmesi sağlandı.
KASA
EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASIKasa modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı. Evrak numarası olarak, satırdaki evrak numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Kasa Genel Parametreleri ekranına “Muhasebe Satır Evrak No” parametresi ilave edildi.
MUHASEBE IV – İŞLETME DEFTERİ
KDV 1 VE KDV 2 BEYANNAMELERİNDE DÜZENLEMEYapılan düzenleme ile beyannameler ay bazında saklanılabilir. Yeni beyannameler, Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamelerin kullanılması ve doldurulması daha kolay olması sağlandı. Eski KDV (1) ve KDV (2) Beyannamelerinin ismi “KDV (1) Beyannamesi Dökümü ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü ”, yeni beyannamelerin ismi ise “KDV (1) Beyannamesi Dökümü 2 ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü 2” oldu. Yeni beyannameler kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyannameler iptal edilecektir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan yeni düzenleme ile beyanname yıl bazında saklanılabilecektir. Yeni beyanname Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamenin kullanılması ve doldurulması daha kolay olmuştur. Yeni beyanname kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyanname iptal edilecektir.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Muhtasar beyannamede yapılan değişiklikler Muhtasar Beyanname 2 bölümüne ilave edildi. Özellikle İşyeri / İşçi Bilgileri bölümü doldurulurken Bordro modülünde entegrasyon önem kazandı. Bordro modülündeki işçi bilgileri bu sayfaya otomatik doldurulabiliyor.

GİB SAYFASI ÜZERİNDEN E-BEYANNAME VERİLMESİ

Muhasebe IV genel parametrelerine E-Beyanname Giriş Parametreleri eklendi. Burada GİB E-Beyanname sayfası için Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgileri girilmelidir. Muhasebe IV/Beyannameler/E-Beyanname Paket Oluşturma kısmında oluşturulan paketlerin web sayfasına gönderilmesi isteniyorsa “Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç” seçeneği işaretlenmelidir. F2-> Paket yarat butonu ile paket oluşturulduktan sonra web sayfası açılarak oluşturulan dosya web portalına yüklenecektir.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

MUHASEBE IV
KDV2 BEYANNAMESİNDE GÜNCELLEMEKDV2 Beyanname Tanımı / Matrah Hesapları (Kısmı Tevkifat) / İşlem Türü tablosunun (Tevkifat Listesi) güncellenmesi sağlandı.

VERGİ DAİRESİ KODLARININ GÜNCELLENMESİ

Beyannameler için kullanılan vergi dairesi kodları güncellendi.

BA/BS FORMLARININ E-BEYAN FORMATINDA HAZIRLANMASI

BA/BS Formlarının e-beyan programının benzer formatında hazırlanabilmesi amacı ile form ekranları yenilendi.

MUHTASAR BEYANNAMEDE BORDRO ŞİRKETİNİN ŞUBE SAYISININ ARTTIRILMASI

Muhasebe IV / Beyannameler / Muhtasar Beyanname / Muhtasar Beyanname Tanımı / Diğer Tanımlar’da seçilen bordro şirketinin şube sayısı arttırıldı.

MUHASEBE
HAREKET LİSTESİ ARAMA KISTASLARI VE SAHA BOYLARINA YENİ SAHALARIN İLAVESİHareket listesi arama kıstaslarına Vade Tarihi, Belge Türü ve Ödeme Şekli sahaları ilave edildi. Saha boylarına Vade Tarihi, Vade Farkı Oranı, Vade Farkı Tutarı, Belge Türü, Ödeme Şekli, Yevmiye Sıra No ve Evrak No Sahaları ilave edildi.

FARKLI BELGE TÜR KONTROLÜ PARAMETRESİ

Parametrik olarak kontrol yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Farklı Belge Tür Kontrolü” parametresi ilave edildi.

BELGE TÜR KOD KONTROLÜ PARAMETRESİ

Parametrik olarak kontrol yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Belge Tür Kod Kontrolü” parametresi ilave edildi.

ÖDEME ŞEKLİ KOD KONTROLÜ PARAMETRESİ

Parametrik olarak kontrol yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Ödeme Şekli Kod Kontrolü” parametresi ilave edildi.

FARKLI EVRAK NO KONTROLÜ PARAMETRESİ

Parametrik olarak kontrol yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Farklı Evrak No Kontrolü” parametresi ilave edildi.

BORÇ/ALACAK SIRALI MI KONTROLÜ PARAMETRESİ

Parametrik olarak kontrol yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Borç/Alacak Sıralı mı Kontrolü” parametresi ilave edildi.

BELGE TÜR/EVRAK NO TANIMLARI

Muhasebe Genel Parametreleri ekranına “Belge Tür/Evrak No Tanımları” ilave edildi.

AÇIKLAMALARIN TANIMLANABİLMESİ

Muhasebe programının içerisindeki Açıklama Tanımları bölümünden, açıklamaların tanımlanabilmesi sağlandı.

FİŞ AYRIŞTIRMA

Muhasebe modülü, Servis / Dosya İşlemleri bölümüne Fiş Ayrıştırma bölümü ilave edildi. Bu bölüm yardımı ile farklı tarihlere ait yevmiye kayıtları tek bir muhasebe fişine girildi ise ayrı fişler olarak ayrıştırılabiliyor.

BELGE TÜRÜNÜN ALT SATIRA OTOMATİK TAŞINMASI

Bağlı KDV işlemleri ile hızlı fiş girişi yapılırken Belge Türünü alt satıra otomatik taşıması sağlandı.

MBO
YENİ BEYANNAME TÜRÜ İLAVESİMBO modülü, Ek İşlemler – Beyanname Takibi – GİB Beyanname İndirme bölümündeki beyanname türleri güncellendi.

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

STOK
MALİYET FİYATLARI HESAPLANIRKEN ÖTV’Yİ DAHİL ET SEÇENEĞİ İLAVESİStok genel parametrelerine “Maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV’yi dahil et” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse stok maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV tutarı dahil edilerek hesaplanması sağlandı.
TRANSFER
IBM POS CİHAZINA STOK KARTI AKTARIMINDA BİRDEN FAZLA FİYAT AKTARMASIPos Tipi 4 olan IBM POS cihazlar için birden fazla fiyat aktarılabilmesi amacı ile, Fiyat No sahasında, örneğin; “1,2,3,4,5”, “3,5,1,9,7” veya “3,1,9,7” şeklinde farklı fiyat numaraları belirtilebilmesi sağlandı.

YENİ SAHALAR VE KODLARA GÖRE TRANSFER İŞLEMİ YAPILABİLMESİ

Eski versiyonlarda KDV Altı Değerler için, 2 adet indirim ve 2 adet ilave satırı ve bunlara ait sadece tutar sahası vardı. Sonradan yapılan tadilat çalışmaları ile de indirim ve ilave sahalarının sayısı 5’e çıkarılıp tutar sahasının yanına Oran, Formül ve Koşul sahaları eklenmişti. Yeni sahalara ve kodlara göre transfer işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı. İrsaliye ve Sipariş fiş transferlerinde de konu ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Not: Mevcut müşterilerimizin FISFKDVA1, FISFKDVA2, FISFKDVA3 ve FISFKDVA4 şeklinde artık kullanımda olmayan eski kodlara göre tanımları var ise, tanımlarında değişiklik yapmalarına gerek kalmaması için;

FISFKDVA1 kodunun FISFKDVA011,
FISFKDVA2 kodunun FISFKDVA021,
FISFKDVA3 kodunun FISFKDVA031,
FISFKDVA4 kodunun FISFKDVA041 gibi yeni kodlar şeklinde çalışması sağlandı.

E-DEFTER KONTROLLERİNE GÖRE MUHASEBE BAĞLANTISININ YAPILMASI

Transfer modülü içerisindeki Metin Dosyasından, Cari Fiş Oluşturma ekranında e-defter kontrollerine göre muhasebe bağlantısının yapılması sağlandı.

30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

Dosyadan Transfer İşlemi menüsünün altındaki Muhasebe Fiş Transferi işleminde ETA tanımlı dosyalar için tanım dosyasında “MUHF32-Fiş Açıklaması” sahasının kullanılarak “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.
Not: Ayrıca Muhasebe Fiş Transferi ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. ETA Tanımlı dosyalar için tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise veya tanımsız dosya tipleri için, belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

ÜRETİM
REÇETE KARTI EKRANINDA F2 KAYIT TUŞUNUN YANINA TRANSFER İŞLEMLERİ SEÇENEĞİ İLAVESİÜretim reçete kartı ekranında, F2 kayıt tuşunun yanına Transfer işlemleri seçeneği eklendi.
VERİ AKTARMA
MUHASEBE FİŞLERİNİ AKTAR PARAMETRESİNİN İLAVESİVeri Aktarma Modülü, Aktarma İşlemleri, Şirketler Arası Aktarım, Fiş Aktarma, Fatura Fişi ekranına ekrana eklenen “Muhasebe Fişlerini Aktar” parametresi ile faturalara bağlı muhasebe fişlerinin isteğe bağlı olarak aktarılması sağlandı. Aynı şekilde İrsaliye Fiş ve Sipariş Fiş ekranlarına da aynı parametre ilave edilerek bağlantılı faturalara ait muhasebe fişlerinin de isteğe bağlı olarak aktarılması sağlandı.

E-DEFTER KONTROLLERİNE GÖRE MUHASEBE BAĞLANTISININ YAPILMASI

Veri Aktarma modülü içerisindeki Cari-Muhasebe Entegrasyonu (Cari Fişlerinin Sonradan Muhasebeleştirilmesi) ekranında, e-defter kontrollerine göre muhasebe bağlantısının yapılması sağlandı.

30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

“30-Fiş Açıklaması” sahasının tanımlanabilmesi ve Excel Dosyasından Aktarım menüsünün altındaki Muhasebe Fişi Aktarımı işleminde “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı. Not: Ayrıca Muhasebe Fişi Aktarımı ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. Tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

 

ENVANTERE BAK-REZERVSİZ SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Üretim genel parametrelerinde Yarı Mamül Üretim Şekli kısmında 2-Envantere Bak seçeneğinin ismi, rezervleri dikkate aldığı için 2-Envantere Bak-Rezervli şeklinde değiştirildi. Bu parametre eskisi gibi çalışıyor. Yeni seçenek olarak 3-Envantere Bak-Rezervsiz eklendi. Yeni seçenek, üretim rezervlerini dikkate almadan stok bakiyesini hesaplıyor ve Yarı Mamül Emir Fişindeki miktarlar hesaplama işleminde dikkate alınmıyor.