Efatura 1163 durumu hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı`ndan alınan bilgiye istinaden 1163 statüsünü alan e-faturalar için yapılması gerekenler;

Öncelikle e-Faturanızın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı mutlaka alıcı ile teyit edilmelidir.

e-Faturanız Alıcıya Ulaşmış ise;

Entegratöre fatura numaraları ile konuyu iletmeniz gerekmektedir.

e-Faturanız Alıcıya Ulaşmamış ise;

1-Yeniden fatura düzenlenmelidir.

2-Yeni faturanın not kısmına 1163 hatası alan fatura numarası belirtilerek bu faturaya istinaden tekrar düzenlendiği bilgisi eklenmelidir.

 

 

2 Mayıs 2024 sonrası oluşturulan ve 1163 statüsünü alan e-faturalar ile 1195-1163 statüsünü e-irsaliyeler konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı`yla yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki bilgiler alınmıştır;

  • 1163 statüsünü alan e-faturalar için GİB tarafından çalışma yapılacaktır ve bu e-faturalar otomatik olarak düzeltilecektir. 
 
  • 1195-1163 statüsünü alan e-irsaliyeler için GİB tarafından çalışma yapılacaktır ve bu e-irsaliyeler otomatik olarak düzeltilecektir.  
 
Bu nedenle, bu e-fatura ve e-irsaliyeler için herhangi bir işlem yapılmamalıdır. GİB tarafından belgelerin statüleri düzeltilecektir.

Ticari E-Faturalarda İptal İtiraz işlemleri

e-Fatura İptal/İtiraz Portalı, e-Fatura Senaryoları içinde sadece;
Temel Fatura senaryosunda (hem itiraz bildirim hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
Ticari Fatura Senaryosunda (sadece itiraz bildirim uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
Hal Tipi Fatura Senaryosunda (hem itiraz hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir) ve
Kamu Fatura Senaryosunda (sadece itiraz uygulaması için satıcı tarafından talep başlatılabilir olup alıcı onayı aranmayacaktır) kullanılabilecektir.

e-Fatura uygulamasında itiraz işlemleri, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içinden red uygulama yanıtı ile ya da harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) yapılmaktadır.

Temel ve diğer fatura senaryolarında düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde sadece harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itiraz işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ancak ihtar ve itiraz bildirimlerinin Sistem içinden yapılabilmesi için öncelikle TTK Madde 18’de belirtilen yöntem ve süreler dâhilinde söz konusu e-Faturaya itiraz edilmesi gerekmektedir.


İhtar ve itirazların sistem içinden yapılması mümkün olmayıp, Bildirimin amacı, TTK kapsamında yapılan ihtar ve itiraz hakkında Başkanlığa bilgi verilmesidir.

Gib tarafından yayınlanan kılavuz için tıklayınız. 

e-Fatura_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V_1_1

STOK SAHA TANIMLARI

STOK SAHA TANIMLARI

Bazı kart, fiş ve liste raporlarına “F3->Saha Tanımları” özelliği eklendi. Eklenen bu özellikle birlikte rapor saha başlıkları değiştirilebilir, sahalar için ayrıca kriter belirlenebilir. Saha Tanımları ekranında bulunan İlave Saha, Bağlantılı Saha veya Sorgu Sahası seçenekleri ile mevcut raporlara kullanıcı tanımlı ilave sahalar eklenebilmesi sağlandı.

MUHASEBE IV MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Ekler” kulakçığında yer alan;
• Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Ruhsat No” sütunu ile “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” alanına “Serbest Bölge ve Ruhsat No” sütunu,
• 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje Kodu” ile “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanına “İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu” sütunu,
• Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” alanına “Proje No” sütunu, “Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Mükellef Bilgileri” alanına “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu,
• GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” tablosunda yer alan “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” tablosuna “Terkin Edilecek Tutar Toplamı” sütunu eklendi.

MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi versiyonu BDP sisteminde 34 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah 1 sekmesinde bulunan “7326 SAYILI KANUNUN (6/2A) MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER” tablosu BDP’den kaldırıldı.
• Sonuç Hesapları sekmesinde “7326 Say.Kanun(6/2a) Maddesi Kap.İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV” ve “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” alanları BDP’den kaldırıldı.
• Ekler sekmesine “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim Tablosu” BDP eklendi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KDV1_34.xsd şema dosyası yüklendi.

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT ORANI LİSTELERİNDE 4/10’UN EKLENMESİ

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT ORANI LİSTELERİNDE 4/10’UN EKLENMESİ

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV(1) Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü, Vergi Bildirimi sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” alanında bulunan “Tevkifat Oranı” listelerinde 4/10 eklendi.

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) versiyonu BDP sisteminde 30 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah Bildirimi 1 sayfasında “6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler” satırı eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve indirimler alanındaki “Tür Kodu” listesine yeni sahalar eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında, “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Tabi Matrah” ve “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Oranı” alanındaki “KVK Geçici 4.” yazısı “KVK 32/6” olarak değişti.
• Ekler sayfası, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine “7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG” satırı ilave edildi. Programımızda Geçici Vergi Beyannamesi tanımı(kurum) ekranında “Sabit İşlem Kodları” alanına ve Döküm ekranında Ekler sekmesinde, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine ilave edildi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KGECICI_30.xsd şema dosyası yüklendi.